Effol Fly Blocker + Horse & Rider, 250 мл

Супер ефективен репелентен спрей

Съдържание: 250 мл

Не е възможна доставка до България .

Характеристики:

 • Продукт без мирис
 • Подходящо за хора и животни
 • Ефективна формула

Арт.-№: EM-115753, Съдържание: 250 мл, EAN: 4102460157532

Описание

Този дерматологично тестван репелент за конски мухи и насекоми е напълно без мирис и е подходящ както за ездачи, така и за коне.

Съставът на активната съставка икаридин е разработен в сътрудничество с най-добрите швейцарски експерти в сектора и гарантира максимална ефективност.

Идеалният продукт за защита от конски мухи, кърлежи, комари и мухи за няколко часа. Освен това, този спрей е подходящ и за защита на кучета от кърлежи.

Козметичен продукт: спрей
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P260 - Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Effol

Продуктови ревюта

рецензии на български за Effol Fly Blocker + Horse & Rider

1 клиентска рецензия на друг езики

2,0 от 5 звезди
5 звезди
0 (0%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
1 (100%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Fly Blocker + Horse & Rider" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder